Autoritzacions i Serveis Mèdics

AUTORITZACIONS

Tots els socis apuntats els grups del GRANUEC hauran de presentar firmada l’autorització del club 20-21 i estar en possessió d’una assegurança específica d’esquí alpí (inclòs grup de veterans, lleure, pingüins i mini U10-U12).

 

CERTIFICATS MÈDICS I LLICENCIES

Tots els corredors han d’estar en possessió de la llicència federativa de la FCEH, RFEDI, FIS segons la categoria i haver entregat el certificat mèdic de la temporada 20-21.


CONDICIONS GENERALS


 • En cas de lesió del soci/corredor (que impedeixi esquiar la resta de temporada):
  • Durant el mes de desembre: S’abonarà el 50% del import del curs.
  • Durant el mes de gener: S’abonarà el 50% del import del curs.


A partir del mes de febrer: no s’abonarà cap import en cas de lesió del soci/corredor.


 • Anul·lació Cursos Contractats:
  • Per compte del Club: Sempre que no hi hagi un mínim d’inscripcions en un curs determinat, sense més responsabilitat que la devolució íntegra de l’ import pagat en concepte de curs.
  • Per compte del soci: L’anul·lació del curs per part del soci només quedaria justificada en cas de lesió o causes majors.

PROTOCOL COVID QUOTES CURSOS DE TEMPORADA

OBJECTIU


Davant la situació d’incertesa generada per l’alerta sanitària i preveient que aquesta situació es pot estendre al llarg de la temporada, l’objectiu és delimitar unes condicions de gestió de les quotes d’entrenament, conegudes prèviament i que cobreixin la possibilitat de situacions d’aturada de la temporada parcial o totalment.


CALENDARI DE LIQUIDACIONS I PROPORCIONALITAT


Per a que la gestió d’aquesta situació sigui més fàcil, es farà una liquidació mensual de les quotes proporcional als dies d’esquí del mes. L’objectiu d’aquesta proporcionalitat és la necessitat de lligar-ho amb els sous dels entrenadors i la resta de despeses lligades directament als cursos.


Tal i com marca el dossier de temporada les quotes es farà una paga i senyal de 150€ per corredor el 20 de novembre i després es passaran les quotes a l’inici del mes de desembre, gener, febrer, març, qualsevol que sigui la forma de pagament.


Donada l’excepcionalitat de la situació, com s’ha comentat aquesta liquidació serà proporcional als dies d’entrenament.


En el cas que, al llarg de la temporada s’haguessin d’aturar els entrenaments per raons sanitàries que impossibilitessin el desenvolupament dels mateixos s’estableix el següent criteri:


 • A final de temporada es farà un càlcul dels dies que no s’ha pogut realitzar l’entrenament per COVID. Es farà una devolució proporcional a aquest dies.
 • Si hi ha un tancament total i no es preveu una nova obertura ja no es liquidaran més quotes.
 • En el cas que algun dia s’hagi pogut donar alternativa a l’entrenament en pista a Grandvalira amb altres activitats, aquest dia comptarà com a dia d’entrenament. Aquesta alternativa serà quelcom puntual, no si hi ha una situació continuada.

¿QUÉ ES CONSIDERA TANCAMENT?

Que no es pugui accedir als fer els entrenaments a Grandvalira per les següents caues:


 • Tancament de l’estació
 • Tancament de les fronteres Espanyola i Francesa (ambdues alhora)
 • Tancament perimetral a nivell global de tota Catalunya, que impedeixi que els socis puguin desplaçar-se a l’estació

¿QUÉ SUCCEIX SI ES PRODUEIXEN MICROAÏLLAMENTS O ALGUNA PERSONA NO POT ENTRENAR PER ESTAR EN QUARETENA?


Els dies que es comptabilitzen com a dies no esquiats seran únicament els dies que no sigui viable la activitat per part de tot l’equip. La impossibilitat de realitzar els entrenaments de forma individual no seran comptabilitzats. Tant si es

Tampoc si es produeixen quarantenes de poblacions aïllades.


¿QUÉ PASSA SI S’AÏLLA NOMÉS UN GRUP DE NANOS PER UN CAS DE COVID?


Aquest cas es tractarà com a un microconfinament.


CONDICIONS DE PAGAMENT DELS ESTATGES DE PRE-TEMPORADA

El Club organitza diferents estatges de pre-temporada, les condicions de pagament seran les següents:


 • Reserva 300€
 • Resta del cost del estatge es liquidarà abans de l’inici del mateix

En cas que es confirmi l’assistència al estatge, però per qualsevol causa, llevat de causes mèdiques justificades no s’assisteixi el mateix, es realitzarà el càrrec dels 300€ de reserva.

En el moment que el estage ja s’ha iniciat, no es realitzarà devolució del cost del mateix.